ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS 

Az AUTÓFLOTTA Kft. (2161 Csomád, Verebeshegy utca 12., a továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak és követelményrendszernek, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak (lásd: http://www.naih.hu/index.html),valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) elvárásainak.
Az AUTÓFLOTTA Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő jelen adatvédelmi szabályzat folyamatosan elérhető a https://www.autoflotta.com/ internetes elérhetőségeken keresztül. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi szabályzat bármikori megváltoztatására. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket. Adatkezelő a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsoltban felmerülő esetleges kérdéseket az
Adatkezelő a jelen szabályzat 2. pontja szerinti elérhetőségein tud fogadni:
Adatkezelő teljes mértékben elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért az esetlegesen felmerülő személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. -Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő általi kezelésére terjed ki. Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni. 

1.1 A tájékoztató személyi hatálya
Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek az adatait az Adatkezelő kezeli. 

1.2 A tájékoztató tárgyi hatálya
Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek túlnyomó részét lefedi, ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben, kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatásokat is kiadjon. 


2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő: AUTÓFLOTTA Kft.
székhely: 2161 Csomád, Verebeshegy utca 12.
e-mail: info@autoflotta.com
telefon: +36 (1) 453 4745
cégjegyzékszám: 13-09-145909
képviseli: Gombos Gábor
adószám: 10831421-2-13
adatvédelmi felelős neve: Tóth Mónika Kitti
adatvédelmi felelős elérhetősége: +36 (70) 429-2919
(a későbbiekben: Adatkezelő vagy többes szám első személy) 


3. JOGSZABÁLYOK, ELVEK 

3.1 Az adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötik az Adatkezelőt

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
AV-SZ-04-02 Általános adatkezelési tájékoztató
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 2 / 14
 • Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
 • Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény. – 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); – 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. §
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) 

3.2 Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük

 • Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag a jelen szabályzatban vagy külön szerződésben, valamint jogszabályban meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 • Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
 • A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az ügyfelek rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerül sor, az ott meghatározott terjedelemben. 


4. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 „személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat); „különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; „érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
AV-SZ-04-02 Általános adatkezelési tájékoztató
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 3 / 14 továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 


5. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 

5.1 A honlap megtekintése 

5.1.1 Automatikusan rögzített adatok
Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, valamint az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap
megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. A honlapot felkereső bármely személy a honlap felkeresésével automatikusan hozzájárul ezen statisztikai célú adatgyűjtéshez és a jelen adatkezelési szabályzat kifejezett
elfogadásához. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is. 

AV-SZ-04-02 Általános adatkezelési tájékoztató
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 4 / 14
Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 365 nap. 

5.1.2 Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák
Mi az a cookie (süti)?
A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével
kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.
Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookiet. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása
Az adatkezelés céljai:
1. A felhasználói élmény fokozása a személyes beállítások tárolása által

 • A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.
2. Anonim statisztikai napló
 • • Minden látogatása alkalmával a honlap elemző szoftvere név nélküli (anonim), normál cookie-kat tárol, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név (vagy egyéb személyes adat) nélkül tárolunk és technikai, illetve marketinges céljainkra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük. Az előzőekben bemutatott célra a következő szolgáltatók elemző eszközeit és a hozzájuk kapcsolódó cookie-kat használjuk: o „Google Analytics”: A szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos irányelveit és
 • szabályzatát a következő linkekre kattintva érheti el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
AV-SZ-04-02 Általános adatkezelési tájékoztató
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 5 / 14
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
https://www.google.com/safetycenter/everyone/start/
„Mixpanel”: A szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos irányelveit és szabályzatát a
következő linkekre kattintva érheti el: https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/
„Hotjar”: A szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos irányelveit és szabályzatát a következő linkekre kattintva érheti el: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment
„Hubspot”: A szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos irányelveit és szabályzatát a következő
linkekre kattintva érheti el: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
Az adatkezelés időtartama:
A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.
• A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen
tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek,
hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott
információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére
korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A
munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a
látogató számítógépéről.
• A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a
számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt,
mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés
révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése
elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A
maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában
tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, tehát előfordulhat, hogy valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében. 

5.1.3 Közösségi hálózati cookie-k
Honlapunkon néhány esetben közösségi hálózatok funkcióit is megtalálja. Ezekhez a funkciókhoz olyan működési elv tartozik, melyek képesek a cookie-k olvasására, illetve bizonyos esetekben a közösségi hálózatok cookie-jainak az Ön eszközén való elhelyezésére. Ezen cookie-k lehetővé tehetik a személyre szabott reklámok küldését.
Adatkezelőként nincs hozzáférésünk ezekhez a cookie-khoz és az általuk begyűjtött adatokhoz, ennek ellenére azonban szeretnénk Önt tájékoztatni ezekről az elemekről, és használatukhoz az Ön
AV-SZ-04-02 Általános adatkezelési tájékoztató
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 6 / 14
engedélyét kérni.
A fentiek alapján a következő szolgáltatók közösségi cookie-jai jelenhetnek meg a honlapon:

 • Facebook – A szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos irányelveit és szabályzatát a következő linkekre kattintva érheti el: https://www.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/about/privacy/update
 • Linkedin https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy,  https://www.linkedin.com/legal/preview/privacy-policy
 • Google+ https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 •  Youtube https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-guidelines
 •  Instagram https://help.instagram.com/155833707900388
 •  Twitter https://twitter.com/en/privacy, https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies, https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/global-operations-and-data-transfer

5.1.4 Hivatkozások és linkek
A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem mi üzemeltetünk, csupán a látogatók
tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett
honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az
Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen
formában megadná.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a rendszer hatékony működésének érdekében,
statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó tudomásul veszi,
hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű
egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
ellen, valamint olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi :
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök. 

5.2 Kapcsolatfelvétel
Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (weboldalon elhelyezett űrlapon, emailben, facebookon keresztül, telefon, postai úton, személyesen). Ilyen esetben a velünk
megosztott személyes adatok adatkezeléshez a hozzájárulását vélelmezzük.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve
megoldása.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása
A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés,
kérdés vagy panasz megválaszolását követően töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli
okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából
arra szükség van, azokat archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig
tároljuk. 

AV-SZ-04-02 Általános adatkezelési tájékoztató
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 7 / 14
5.3 Regisztráció a web-en
Az adatkezelés leírása: a vásárolni szándékozók számára a későbbi vásárlások megkönnyítése
érdekében egy vásárlói fiók létrehozása
Az adatkezelés célja: a vásárláshoz szükséges személyes adatok nyilvántartása
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)
A kezelt személye adat kategóriák: név, e-mail cím, ….
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja.
A hozzájárulás visszavonásának módja: Leiratkozás
5.4 Hírlevél, reklámanyag küldése, ajánlatkérés
Az adatkezelés leírása: adott esetben az Ön részére, mint reménybeli ügyfelünk számára
termékeinkről és szolgáltatásainkról információt adunk hírlevél küldésével, ajánlatadással vagy
reklámanyagok eseti küldésével.
Az adatkezelés célja: marketing tevékenység az Ön tájékoztatása érdekében , a
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges személyes adatok nyilvántartása
Az adatkezelés jogalapja:
1. Hozzájárulás jogalap (GDPR 6. cikk (1) a) pont), amennyiben Ön hozzájárul a hírlevél küldéshez,
ajánlat adáshoz illetve egyéb marketing információk Önhöz való eljuttatásához. Tájékoztatjuk, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonhatja. VAGY
2. Jogos érdek jogalap (az Adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) f) pont), amennyiben az Ön
adataihoz előzetesen jogszerűen hozzájutottunk (pl. már vásárolt nálunk). Ebben az esetben az új
adatkezelési célról (marketing tevékenység) és a jogalapról tájékoztatjuk Önt az első kapcsolatfelvétel
során. Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, amelyet követően az
adatkezelést megszüntetjük.
A kezelt személyes adat kategóriák: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama:
1. Hozzájárulás jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja
2. Jogos érdek jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön be nem jelenti tiltakozását az
adatkezelés ellen
A hozzájárulás visszavonásának, illetve az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja:
Leiratkozás 

5.5 Munkaerő toborzás
Az adatkezelés leírása: az adatkezelés a reménybeli új munkavállalók adatkezelésére vonatkozik
mindaddig, amíg a kiválasztási folyamat tart. A kiválasztási folyamat végeztével ez az adatkezelési cél
megszűnik. A felvételt nem nyert pályázók adatait rendszereinkből töröljük, kivéve, ha Ön saját
kérésére, vagy a mi kérésünkre megadja hozzájárulását személyes adatainak további kezelésére egy
későbbi foglalkoztatási szerződés reményében.
AV-SZ-04-02 Általános adatkezelési tájékoztató
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 8 / 14
Az adatkezelés célja: új munkavállalók kiválasztása és felvétele
Az adatkezelés jogalapja:
1. Az Ön ráutaló magatartással tett önkéntes hozzájárulása. Ráutaló magatartás, hogy Ön jelentkezett
az álláshirdetésre és/vagy elküldte az önéletrajzát. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, ebben az esetben a munkaerő felvételi folyamat megszakad, az adatkezelést
megszüntetjük és adatait töröljük.
VAGY
2. Jogos érdek jogalap, amennyiben adatait egy közvetítő cégtől kaptuk meg (az Adatkezelő jogos
érdeke, GDPR 6. cikk (1) f) pont). Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat,
ebben az esetben a munkaerő felvételi folyamat megszakad, az adatkezelést megszüntetjük és
adatait töröljük.
A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím, telefonszám, tanulmányok, szakmai
tapasztalatok
Az adatkezelés időtartama:
3. Hozzájárulás jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja,
illetve az adatkezelési cél megszűnéséig (Pl.: a kiválasztási folyamat lezárul, az adatkezelésre
meghatározott idő eltelt) – amelyik előbb következik be.
4. Jogos érdek jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön be nem jelenti tiltakozását az
adatkezelés ellen, illetve az adatkezelési cél megszűnéséig (Pl.: a kiválasztási folyamat lezárul, az
adatkezelésre meghatározott idő eltelt) – amelyik előbb következik be.
A hozzájárulás visszavonásának, illetve az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja:
Szándék jelzése az a központi elérhetőségeink bármelyikén. 

5.6. Munkatársak, alkalmazottak
Az adatkezelés leírása: az Adatkezelő és munkatársai, alkalmazottai között megkötött
munkaszerződés vagy megbízási szerződés teljesítése során általában szükséges a szerződő fél
személyes adatait kezelni a szerződés végrehajtása érdekében. A személyes adatokat az adott
munkatárs, alkalmazott adja át nekünk közvetlenül.
Az adatkezelés célja: Adatkezelő munkatársainak, alkalmazottainak a feladatuk ellátásához a
vonatkozó jogszabályok által feltétlenül szükséges személyes adatok kezelése, munkaviszony
létesítése, fenntartása, munkakör betöltése, és annak megszüntetése.
A személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, az adatkezelő munkaügyi feladatokat
ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
Az adatkezelés jogalapja:
1. Hozzájárulás jogalap (GDPR 6. cikk (1) a) és b) pont), munkatárs, alkalmazott hozzájárulása.
Ezúton is tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az
adatkezelést megszüntetjük és adatait töröljük. Egyúttal felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben
további kapcsolattartás, illetve munkavégzés vagy megbízás teljesítése nem lehetséges.
2. Jogos érdek jogalap (az Adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) f) pont), amennyiben az Ön
adataihoz előzetesen jogszerűen hozzájutottunk (munkatárs, alkalmazott önkéntesen rendelkezésre
bocsátotta). Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, amelyet követően az
adatkezelést megszüntetjük.
A kezelt személyes adatok köre: viselt név (házassági név), születési név, családi állapot, lakcím, anyja
születési neve, születési hely, születési idő, e-mail cím, telefon, személyi igazolvány és lakcímkártya
száma, TB kártya száma, adóazonosító jel, bankszámla szám, állampolgárság, munkába lépés kezdő és
befejező időpontja, munkakör, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmány másolata,
fénykép, önéletrajz, munkabér összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok, a
munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján
levonandó tartozás, illetve ennek jogosultsága, a munkaviszony megszűnésének módja, indokai.
Az adatkezelés időtartama:
3. Hozzájárulás jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja,
illetve az adatkezelési cél megszűnéséig (Pl.: az adatkezelésre meghatározott idő eltelt). A személyes
adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony, megbízási jogviszony megszűnését követő 3 év.
4. Jogos érdek jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön be nem jelenti tiltakozását az
adatkezelés ellen, illetve az adatkezelési cél megszűnéséig (Pl.: az adatkezelésre meghatározott idő
eltelt). A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony, megbízási jogviszony
megszűnését követő 3 év.
A hozzájárulás visszavonásának, illetve az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja:
Szándék jelzése az a központi elérhetőségeink bármelyikén. 

5.7 Jogi személyek közti szerződések megvalósításában résztvevők
Az adatkezelés leírása: az Adatkezelő és más jogi személy között megkötött szerződés teljesítése
során általában szükséges a szerződő fél (vállalat, egyéb szervezet) munkavállalóinak vagy megbízott
képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatait kezelni a szerződés végrehajtása érdekében. A
személyes adatokat vagy az Ön munkáltatója (megbízója) adja át nekünk, vagy mi szerezzük be Öntől
közvetlenül.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a jogi személyek közötti szerződés teljesítése érdekében, illetve
az Adatkezelőnél végzett tevékenység esetében az adatkezelő biztonsági érdekeinek védelme.
Az adatkezelés jogalapja:
2. Az Ön hozzájárulása, abban az esetben, ha a személyes adatokat mi (az Adatkezelő) Öntől
közvetlenül szerezzük be. Ezúton is tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja,
ebben az esetben az adatkezelést megszüntetjük és adatait töröljük. Egyúttal felhívjuk a figyelmét,
hogy ebben az esetben további kapcsolattartás, illetve munkavégzés nem lehetséges.
VAGY
3. Jogos érdek jogalap, amennyiben adatait az Ön munkáltatójától vagy megbízójától kaptuk meg (az
Adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) f) pont). Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen
bármikor tiltakozhat, ebben az esetben egyeztetünk az Ön munkáltatójával
AV-SZ-04-02 Általános adatkezelési tájékoztató
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 9 / 14
(megbízójával) és az egyeztetés alapján döntünk a tiltakozás elfogadásáról vagy elutasításáról.
Elutasítás esetében élhet jogorvoslati lehetőséggel, lásd: 6.9 pont.
A kezelt személyes adat kategóriák: név, cégnév, beosztás, céges e-mail cím, céges telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
1. Hozzájárulás jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja
vagy amíg az adatkezelési cél meg nem szűnik (a szerződés teljesítésre került).
2. Jogos érdek jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön be nem jelenti tiltakozását az
adatkezelés ellen és azt az adatkezelő elfogadja, vagy amíg az adatkezelési cél meg nem szűnik (a
szerződés teljesítésre került).
A hozzájárulás visszavonásának, illetve az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja:
Szándék jelzése az a központi elérhetőségeink bármelyikén.
5.8 Kamerás megfigyelés
Az Adatkezelő székhelyén és telephelyén kamerás megfigyelőrendszerek üzemeltet a személy- és
vagyonbiztonság biztosítása érdekében.
Az érintettek köre: adatkezelő székhelyének, telephelyének látogatói (ügyfelek, leendő ügyfelek,
munkavállalók, megbízottak)
A kezelt személyes adatok köre: arcmás, mozgóképes felvételen rögzített egyéb adatok. Az
adatkezelés jogalapja: adatkezelő személy- és vagyonbiztonsága fenntartásához fűződő jogos érdeke.
Az adatkezelés időtartama: 30 nap (?)
A kamerás megfigyelést a helyszínen piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.
A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást aszékhelyen, telephelyen,
a helyszínen kaphat. 

5.9 Látogatók nyilvántartása
Az Adatkezelő bizonyos telephelyekre látogató személyek adatait rögzíti a személy- és
vagyonbiztonság biztosítása érdekében.
Az érintettek köre: adatkezelő székhelyének, telephelyének látogatói (ügyfelek, leendő ügyfelek,
munkavállalók, megbízottak)
A kezelt személyes adatok köre: arcmás, mozgóképes felvételen rögzített egyéb adatok. Az
adatkezelés jogalapja: adatkezelő személy- és vagyonbiztonsága fenntartásához fűződő jogos érdeke.
Az adatkezelés időtartama: 30 nap (?)A látogatók nyilvántartásához kapcsolódó adatkezelésről
bővebb tájékoztatást az adott telephelyeken, a helyszínen kaphat. 

5.10 Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezelései tevékenységek során automatikus
döntéshozatal, illetve profilalkotás történik,

 • mert az szükséges az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében VAGY
 • ha az Érintett kifejezett hozzájárulását adja.

Az automatizált döntéshozatal illetve profilalkotás célja:

 • Kockázat csökkentés

Az automatizált döntéshozatal illetve profilalkotás során alkalmazott logika:

 • Előzetes bonitás vizsgálat

Az automatizált döntéshozatal illetve profilalkotás jelentősége és következménye az Érintettre nézve:

 • Együttműködés fenntartása, indítása vagy elvetése

AV-SZ-04-02 Általános adatkezelési tájékoztató
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 10 / 14 


6. Adatvédelmi incidensek kezelése 

Adatkezelő számítógépes rendszerén keresztül naplózni szükséges az egyes hozzáféréseket és
hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.
Adatkezelő munkavállalói, ha a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek,
haladéktalanul értesítik adatkezelő ügyvezetőjét, vagy a munkáltatói jogok gyakorlóját.
Adatvédelmi incidens adatkezelő vevői, szállítói, egyéb partnerei részéről is jelezhető adatkezelő
központi e-mail címén, telefonszámán is.
Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: 

 • az adatvédelmi incidens időpontját, 
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, és hatásait, 
 • az érintett személyes adatok körét, 
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 
 • az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket, 
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni. 


7. AZ ÖN JOGAI 

Az érintett nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Az érintett bármikor kérhet információt az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásával az érintett adatai az adatkezelő adatbázisából azonnal
törlésre kerülnek. Az adatkezelés kapcsán Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne
jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén:
cím: 2161 Csomád, Verebeshegy utca 12.
e-mail cím: info@autoflotta.com
telefonszám: +36 (1) 453 4745
Azonosítás
A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.
A kérés megválaszolása Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is
van lehetősége más módot kérni.
Ügyintézési határidő
Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos
ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt. Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési
határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az ügyintézés díja
A kért tájékoztatást és intézkedést díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.
7.1 Visszavonhatja hozzájárulását
Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a
hozzájárulását (GDPR 7. cikk). Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételét követően
indokolatlan késedelem nélkül az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.
7.2 Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet
Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e
(GDPR 15. cikk), és ha igen:
– Mi a célja?
– Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
– Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
– Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
– Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
– Kitől kaptuk az Ön adatait?
AV-SZ-04-02 Általános adatkezelési tájékoztató
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 11 / 14
✓Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen
esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
✓Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam)
felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő
kezelését.
✓Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. (A további másolatokért az adminisztratív
költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)
6.3 Helyesbítést kérhet
Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes
adatát (GDPR 16. cikk).
6.4 Kérheti személyes adatai törlését
Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait (GDPR 17. cikk), ha:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 • Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Uniós vagy hazai jogszabály előírja;

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
 • kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
 • amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az
 • adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5 Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést
Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést (GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

AV-SZ-04-02 Általános adatkezelési tájékoztató
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 12 / 14
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.
A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.
6.6 Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)
Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja
(GDPR 20. cikk), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa –
vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel,
vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.
Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat
végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges Nem sértheti a törléshez való jogot és nem
érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
6.7 Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen
Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk), amennyiben:

 • Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;
 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;

A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

 • Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat); Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük
 • A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6.8 Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya (GDPR 22. cikk), amely Önre nézve joghatással járna vagy
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
A fentiek nem érvényesek akkor, ha a döntés:

 • szerződés megkötése vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében szükséges;

AV-SZ-04-02 Általános adatkezelési tájékoztató
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 13 / 14

 • meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jogszabályi kötelezést kivéve ezekben az esetekben is kérhet emberi beavatkozást a folyamatba,
kifejezheti álláspontját és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.
6.9 Jogorvoslati lehetőségek
6.9.1 Panaszt tehet a NAIH-nál
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi
Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági
Hatóságnál (NAIH).
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
6.9.2 Bírósághoz fordulhat
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az adatvédelmi
jogszabályok előírásaival és ezzel megsértették az Ön adatvédelmi jogszabályokban foglalt jogait, úgy
Ön jogosult bírósághoz fordulni.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is,
akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége
érdekében beavatkozhat.
A bírósági eljárásra az adatvédelmi jogszabályokban foglaltakon, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint
az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.
6.9.3 Kártérítés és sérelemdíj
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi
jogát megsérti, az Adatkezelőtől a Ptk. alapján sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az
okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy
a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan
ok idézte elő.
AV-SZ-04-02 Általános adatkezelési tájékoztató
Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 14 / 14


7. ADATBIZTONSÁG
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket valósítsunk meg annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk. A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló
képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi
őket.


8. ADATFELDOLGOZÓK
Az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe: 

Honlap üzemeltetője: PNGN Kft. 1034 Budapest, San Marco utca 19. 1. em. 1.
Honlap szerverének üzemeltetője: AUTÓFLOTTA Kft. 2161 Csomád, Verebeshegy utca 12.
Könyvelést végző cég: Adeptio Kft. 1115 Budapest, Fraknó utca 24.
Marketing ügynökség: PNGN Kft. 1034 Budapest, San Marco utca 19. 1. em. 1.
Vállalatirányítási rendszer: DNS Szoftverház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1221 Budapest, Baross u. 18.
Vállalatirányítási rendszer szerverének üzemeltetője: CAMSYSTEMS Kft. 2315 Szigethalom, Veres Péter utca 14.


Kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.
Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

Működési tervünk alapja a minőségi ügyintézés, illetve az ügyfelek valós igényeihez és pénzügyi kockázataira szabott szolgáltatási csomagok, amelyeket átlátható és kiszámítható árképzési rendszer mellett kínálunk. Amennyiben tisztázandó kérdése merül fel, kérem keressen minket az alábbi elérhetőségeken.
Copyright © 2022 tartosautoberles.hu I Minden jog fenntartva! I Design by PNGN
Follow us